May 10, 2018

Coaching Dojo – 2018 Fall – Bamboo Source Clan

Samurai Coaching Dojo official accelerator for coaches to master the art of deep coaching.
Dates: 9/7 through 10/29
Clan: Bamboo Source Clan
Clan Calls: Tuesdays 8-10am ET / 1-3pm UK
Sensei: Toku McCree and Christina Salerno